Avainlippu-logoVeranatura - luotettava ja turvallinen suomalainen matkatoimisto

Matkaehdot

Tietoa matkoista > Matkaehdot

Yleiset valmismatkaehdot

Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat.

Veranaturan pyöräily- ja vaellusmatkat ovat valmismatkoja ja ovat valmismatkavakuuden piirissä. Vakuus on annettu Suomessa.

1. Soveltamisala

1.1. Yleiset valmismatkaehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin yli kaksi vuorokautta kestäviin valmismatkoihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, joihin sisältyy ainakin kuljetus ja majoitus, joita myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa ja joiden järjestäjällä on toimipaikka Suomessa. Majoituksena pidetään myös majoitusta perheessä.

1.2. Lisäehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä valmismatkaehtoja lisäehdoilla, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.

1.3. Erityisehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa valmismatkalain kanssa.

Matkanjärjestäjän, joka soveltaa peruutustapauksissa erityisehtoja ja veloittaa niiden perusteella matkustajalta todelliset peruutuskulut, on tarvittaessa esitettävä selvitys siitä, miten ne kohdentuvat matkan eri osiin.

2. Valmismatkasopimus ja vastuu sopimuksen toteuttamisesta

2.1. Matkanjärjestäjä vastaa matkustajalle siitä, että valmismatka on sopimuksen mukainen. Vastuu koskee myös matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämiseksi käyttämien elinkeinonharjoittajien suorituksia (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit).

2.2. Matkanvälittäjä vastaa samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä matkustajalle annettavista tiedoista ja sopimuksen täyttämisestä. Tällaista vastuuta välittäjälle ei kuitenkaan synny, jos matkustaja sopimusta tehtäessä tietää, kuka on matkanjärjestäjä ja että vain tämä on vastuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.

2.3. Matkustajalle on ennen sopimuksen päättämistä annettava tieto siitä, onko matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä asettanut valmismatkaliikkeistä annetussa laissa tarkoitetun vakuuden ja kattaako vakuus tarjotun matkan.

2.4. Matkustaja voi täyttää näiden sopimusehtojen mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä joko matkanjärjestäjään tai välittäjään.

Valmismatkan virheestä ilmoittaminen on tehtävä kohdan 13.4. mukaisesti.

2.5. Sopimuksen sisältö

Matkaan sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on sovittu matkustajan ja matkanjärjestäjän kesken. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon kaikki etukäteen kirjallisena tai sähköisenä ilmoitetut sopimusehdot ja muut matkanjärjestäjän esitteissä, ja muussa markkinoinnissa sekä matka-asiakirjoissa olevat tiedot.

2.6. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus

Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen päättämistä annettava matkustajalle yleiset tiedot tarvittavista matkustusasiakirjoista ja niiden hankkimiseen yleensä tarvittavasta ajasta.

Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja lentolipun oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten lähtöajat. Jos matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi.

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta.

2.7. Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit

Matkanjärjestäjän on ennen matkaa huomautettava matkustajalle matkaan mahdollisesti liittyvistä erityisistä riskeistä sekä matkaa ja oleskelua koskevista terveysmääräyksistä. Matkustajalle on lisäksi annettava ohjeita mahdollisesti sattuvan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta.

Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen.

Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.formin.fi ja www.thl.fi. Matkustajan on syytä tutustua kohteen olosuhteisiin muun muassa edellä mainittujen tietojen avulla.

2.8. Avustamisvelvollisuus

Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän avustettava häntä sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä matkanjärjestäjälle mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt. Jos matkan aikana ilmenee kohdassa 11.1.b. tarkoitettu tilanne, matkanjärjestäjän on vastaavasti avustettava matkustajaa ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan matkustajalle aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa.

Jos matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa henkilökuntaa, joka voi avustaa matkustajaa, matkanjärjestäjän on ennen matkaa ilmoitettava matkustajalle matkanjärjestäjän tai -välittäjän paikallisen edustajan nimi ja yhteystiedot tai vastaavat tiedot paikallisista toimipaikoista, joihin matkustaja voi apua tarvitessaan ottaa yhteyttä. Jos tällaisia edustajia tai toimipaikkoja ei ole, matkustajalle on ilmoitettava, miten hän tarvittaessa saa yhteyden matkanjärjestäjään tai välittäjään.

2.9. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

2.9.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

2.9.2. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

2.9.3. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla yllämainittuja määräyksiä.

2.9.4. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

3. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen

3.1. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä varausmaksu on maksettu matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana.

3.2. Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettava matkanjärjestäjän ilmoittamana tai muuna sovittuna määräaikana. Maksettuaan matkan hinnan matkustajalla on oikeus hyvissä ajoin ennen matkan alkamista saada matkaan liittyvät asiakirjat.

4. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä

Matkustaja voi peruuttaa matkan ilman erityistä syytä seuraavasti:

4.1.a) Viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla matkanjärjestäjälle etukäteen mainitut toimistokulut.

b) Myöhemmin kuin 28 vuorokautta mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla varausmaksun.

c) Myöhemmin kuin 14 vuorokautta mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua maksamalla 50 % matkan hinnasta.

d) Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, matkanjärjestäjällä on oikeus periä koko matkan hinta.

4.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti lisämaksun maksamisesta matkanjärjestäjälle.

4.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

4.4. Peruutuskulut voivat poiketa kohdissa 4.1. ja 5.1. mainituista, jos matka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja (kohta 1.3.). Peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste on ilmoitettava erityisehdoissa.

5. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen vuoksi

5.1. Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ja saada takaisin matkasta maksettu hinta vähennettynä toimistokuluilla, jos olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle sen vuoksi, että

a) hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa matkustaja on yhdessä varannut matkan ja jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon, tai

b) hänelle tai matkakumppanille, jonka kanssa hän on yhdessä varannut matkan, sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle. Matkakumppanina pidetään kyseisen matkustajan lasta tai vanhempaa taikka muuta henkilöä, jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon kyseisen matkustajan kanssa. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo.

5.2. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle.

Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on toimitettava markanjärjestäjälle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole matkustajalle kohtuuttoman vaikeaa.

5.3. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa kohdassa 5.1. tarkoitetun ylivoimaisen esteen takia, ei matkanjärjestäjällä ole oikeutta 4.2. kohdan mukaiseen lisämaksuun. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin oikeus tehdä muun seurueen majoitukseen peruutuksista johtuvat tarkoituksenmukaiset muutokset, jos matkan taso ei laske sovitusta.

5.4. Peruutuskulujen osalta sovelletaan myös kohtaa 4.4.

6. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkanjärjestäjän tekemien muutosten tai matkakohteen olojen vuoksi

6.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan, jos

a) matkan alkamisen tai matkan päättymisen ajankohta siirtyy sovitusta yli 30 tunnilla,

b) matkanjärjestäjä muutoin muuttaa olennaisesti matkajärjestelyjä. Olennaisena muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaa huomattavasti lisäävää kuljetusvälineen muutosta, matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi laskevaa muutosta,

c) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida toteuttaa sovitulla tavalla tai hänen terveyttään tai henkeään vaarantamatta matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia. Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan,

d) hänellä on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.

6.2. Matkustajan on viivytyksettä ilmoitettava matkan peruuttamisesta matkanjärjestäjälle.

6.3. Oikeudesta peruuttaa matka hinnankorotuksen vuoksi määrätään kohdassa 9.4.

6.4. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta. Jos peruutus johtuu muusta kuin kohdassa 6.1.c. tarkoitusta syystä, matkustajalla on oikeus saada korvaus myös niistä menoista, jotka ovat aiheutuneet matkasta ja peruutuksen vuoksi käyneet hyödyttömiksi.

Kohdissa 6.1.a, 6.1.b. ja 6.1.d. mainituissa tapauksissa matkustaja saa vaihtoehtoisesti vaatia matkanjärjestäjältä uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla. Korvaavan matkan osalta sovelletaan lisäksi kohtaa 11.3.

7. Matkustajan oikeus keskeyttää matka ja purkaa sopimus

7.1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos

a) matkanjärjestäjä törkeästi laiminlyö velvollisuuksiaan tai matkan toteutus muutoin osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alun perin asetettua tarkoitusta. Näillä perusteilla matkustajalla on myös oikeus purkaa sopimus matkan jälkeen, tai

b) matkan aikana ilmenee kohdassa 6.1.c. tarkoitettu tilanne.

7.2. Keskeyttäessään matkan tai purkaessaan sopimuksen matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muut matkanjärjestäjälle maksetut maksut. Jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, matkustajan on maksettava matkanjärjestäjälle korvaus, joka vastaa suorituksen arvoa matkustajalle.

7.3. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdassa 7.1.a. tarkoitetulla perusteella, matkanjärjestäjän on omalla kustannuksellaan tarvittaessa järjestettävä matkustajan paluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittua vastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muualle sovitulle paikkakunnalle.

7.4. Jos matkustajalla on kohdan 7.1.a. perusteella oikeus purkaa sopimus, hän saa vaihtoehtoisesti vaatia matkanjärjestäjältä uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla. Korvaavan matkan osalta sovelletaan lisäksi kohtaa 11.3.

7.5. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdan 7.1.b. perusteella eikä matkanjärjestäjä avusta häntä kohdan 2.8. mukaisesti kotiinpaluun järjestämisessä, voi matkustaja itse ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Matkustajan on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan matkanjärjestäjän vastuulle mahdollisesti jäävien kustannusten määrää ja muuta vahinkoa.

8. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

8.1. Matkustajalla on oikeus viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia maksamalla uuden matkan hinnan lisäksi toimistokulut. Myöhempiä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.

8.2. Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdollisesti asetetut matkalle osallistumista koskevat ehdot. Luovutuksesta tai tietojen muutoksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkamista.

Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Jollei matkanjärjestäjä ole lisäehdoissaan muuta ilmoittanut, korvaus on toimistokulujen suuruinen. Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja korvauksen maksamisesta matkanjärjestäjälle.

9. Hinnanmuutokset

9.1. Matkanjärjestäjällä on sopimuksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:

a) matkan hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset.

b) kuljetuskustannusten muutos, johon matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä, tai

c) Matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos. Kuluttaja-asiamies ja Suomen matkatoimistoalan liitto ovat neuvotelleet täydentävistä ohjeista kurssimuutoksen laskemiseksi.

Ohjeen mukaan kurssimuutoksen suuruus määräytyy kuusi viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina käytetään sen päivän valuuttakurssia, jota matkanjärjestäjä ilmoittaa esitteessään käyttäneensä hinnoittelunsa perustana. Jos matkaa ei ole markkinoitu esitteessä, on vertailukurssi matkustajalle viimeistään sopimusta tehtäessä ilmoitettu kurssi.

9.2. Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi. Hintaa on alennettava vähintään kustannusten laskua vastaavasti. Hinnan muutoksen on kuitenkin oltava vähintään 2 prosenttia saman matkan ja saman lähtöpäivän halvimpaan majoitusvaihtoehtoon perustuvasta hinnasta.

Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi, mikä on ollut hinnanmuutoksen peruste ja mitä matkapaketin osia muutos koskee.

9.3. Matkan hintaa ei saa korottaa sovittua matkan lähtöaikaa edeltävien 21 vuorokauden aikana. Matkanjärjestäjällä ei tänä aikana ole myöskään velvollisuutta alentaa hintaa.

9.4. Jos matkan hintaa korotetaan sopimuksen päättämisen jälkeen enemmän kuin 10 % kohdassa 9.2. mainitun mukaisesti laskettuna, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus. Matkustajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjälle viikon kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta.

10. Matkanjärjestäjän oikeus tehdä matkaohjelmaan vähäisiä muutoksia

10.1. Jos matkanjärjestäjä ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa, matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa hotellia, yöpymispaikkaa, kuljetusvälinettä ja aikataulua tai tehdä matkaohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

10.2. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua.

10.3. Matkustaja on edellä tarkoitetuista muutoksista huolimatta velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut ottaen kuitenkin huomioon, mitä kohdassa 14.2. on määrätty matkustajan oikeudesta hinnanalennukseen.

11. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka

11.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos

a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevassa esitteessä tai muussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai muissa matkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea joko yksittäistä matkaa tai tiettyyn matkakohteeseen tehtävää matkasarjaa. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkua.

b) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

11.2. Jos kohdassa 11.1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.

11.3. Jos matkanjärjestäjä peruuttaa matkan kohdan 11.1. perusteella, matkustaja saa vaatia uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla, jollei korvaavan matkan järjestämisestä aiheudu matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

11.4. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset, jollei matkustaja saa kohdassa 11.3. tarkoitettua korvaavaa matkaa. Jos matka peruutetaan kohdassa 11.1.a. mainitulla perusteella, matkanjärjestäjän on lisäksi korvattava matkustajalle matkalle lähtöön välittömästi liittyneet peruuttamisen vuoksi hyödyttömiksi käyneet kulut.

12. Matkanjärjestäjän oikeus purkaa sopimus

Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia.

13. Virhe ja virheilmoitus

13.1. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos

a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun,

b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle valmismatkalain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkakustannusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai

c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt kohdan 2.8. mukaisen avustamisvelvollisuutensa.

13.2. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

13.3. Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteeseen tai aikaisempaa kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo lyhentyy vähintään 3 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5 – 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos matkan kesto alittaa 3 vuorokautta, virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti.

Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon tai viranomaisen toimenpiteet, poikkeuksellinen sää, kuljetusyhtiöstä riippumattomaton poikkeuksellinen syy (muun muassa turvallisuusriski, odottamaton lentoturvallisuuteen vaikuttava puute tai lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan toimintaan vaikuttava työtaistelutilanne), tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina.

13.4. Virheilmoitus

Matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista.

Mikäli matkanjärjestäjällä ei ole kohteessa opasta tai muuta edustajaa, on matkustajalla oikeus ilmoittaa virheestä myös elinkeinonharjoittajalle, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan (eli alihankkijalle, esim. hotellille) ja jonka suorituksessa virhe ilmenee.

Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

14. Virheen korjaaminen ja hinnanalennus

14.1. Virheen korjaaminen

Matkanjärjestäjän on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan. Matkanjärjestäjä saa kuitenkin kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Matkustaja saa kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa.

14.2. Hinnanalennus

Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen.

Jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain, ei hänellä tällä perusteella ole oikeutta hinnanalennukseen.

15. Vahingonkorvaus

15.1. Matkustajalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä käyttämän muun elinkeinonharjoittajan (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit) huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvastuusta matkanjärjestäjän on osoitettava, ettei huolimattomuutta ollut matkanjärjestäjän puolella.

15.2. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys ja yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut.

15.3. Matkustajalla on kohdan 15.1. mukaisin perustein oikeus korvaukseen myös matkatavaroiden katoamisesta ja katoamisen aiheuttamasta käytön estymisestä. Matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä matkustajalla on oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle.

15.4. Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta.

Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon matkustajan mahdollinen myötävaikutus, matkanjärjestäjän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

15.5. Ilma-, meri- tai rautatiekuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta vahingonkorvaus määräytyy niiden säännösten tai sopimusten perusteella, joita alihankkijana toimiva kuljetusyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan. Matkanjärjestäjän korvausvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon merikuljetuksen osalta merilain (674/1994) ja rautatiekuljetuksen osalta rautatiekuljetuslain (1119/2000) säännökset tai kyseisiä kuljetuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaiset korvausperusteet (COTIF, SopS 5/1985). Ilmakuljetusvahinkojen korvaukset määräytyvät pääsääntöisesti Montrealin yleissopimuksen (SopS 78/2004) sekä EY:n neuvoston asetuksen (N:o 2027/97) mukaan. Elleivät yleissopimuksen ja asetuksen säännökset sovellu kuljetukseen, korvaukset määritellään Varsovan yleissopimuksen nojalla, jonka eri versiot on saatettu Suomessa voimaan kuljetuksesta ilma-aluksessa annetulla lailla (289/1937), ilmakuljetussopimuslailla (45/1977) tai ilmakuljetuslailla (387/1986) .

15.6. Ylivoimaiset tilanteet

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota matkanjärjestäjä tai matkanjärjestäjän apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistus, tarttuva tauti, lakko ja vastaavat tapahtumat.

Matkanjärjestäjän on ilmoitettava matkustajalle viipymättä tällaisesta ylivoimaisesta tapahtumasta ja pyrittävä toimimaan niin, että matkustajan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

16. Korvausvaatimukset

16.1. Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa 13.4.

16.2. Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä, jos valitusajan pidentämiseen ei ole erityistä syytä.

17. Riita-asiat

17.1. Jos valmismatkasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

17.2. Matkustaja voi saattaa riita-asian myös matkustajan kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Lisä- ja erityisehdot

Noudatamme Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Suomen matkatoimistoalan liiton neuvottelemia Yleisiä valmismatkaehtoja (30.6.2009). Matkojen erityisluonteen vuoksi noudatamme näiden ehtojen lisäksi alla olevia Veranaturan lisä- ja erityisehtoja, jotka korvaavat Yleisten valmismatkaehtojen vastaavat kohdat.

Veranaturan myymät ja välittämät pyöräily- ja vaellusmatkat ovat valmismatkoja ja ne ovat valmismatkavakuuden piirissä. Vakuus on annettu Suomessa.

1. Varaus- ja maksuehdot

Matkavaraus tulee tehdä joko täyttämällä varauslomake tai soittamalla Veranaturan asiakaspalvelunumeroon 0500 259 000. Veranatura selvittää matkan saatavuuden ja mikäli matka on saatavilla toimittaa sähköpostitse varauksesta varausvahvistuksen. Varausvahvistus voidaan lähettää myös postitse niin erikseen sovittaessa.

Veranatura toimittaa asiakkaalle maksettavaksi ennakkomaksulaskun. Ennakkomaksu on 20 % matkan kokonaishinnasta. Kumpaakin osapuolta sitova sopimus syntyy, kun ennakkomaksu on maksettu Veranaturan määräämänä ajankohtana ja kopio suoritetusta ennakkomaksusta toimitettu todistetusti Veranaturalle. Ennakkomaksu lähetetään yleensä varausvahvistuksen yhteydessä ja sen eräpäivä on aina sen toimituspäivää seuraava päivä.. Ennakkomaksun maksamatta jättäminen johtaa varauksen perumiseen. Tällöin asiakkaalta peritään toimistokuluja 35,00 €.

Loput maksusta tulee suorittaa viimeistään 30 päivää ennen matkan alkua. Eräpäivä on ilmoitettu laskussa.

Jos varaus tehdään matkan alkua edeltävien 0 - 30 päivän aikana, hinta on maksettava kokonaan hetija kopio suoritetusta maksusta toimitettava todistettavasti Veranaturalle. Sopimus tulee voimaan heti maksusuorituksen ja maksukopion toimituksen jälkeen.

Jos loppusummaa ei makseta eräpäivään mennessä, sopimus peruuntuu. Veranaturalla on tällöin oikeus periä matkustajalta korvaus peruutusehtojen mukaisesti.

Loppumaksun suorituksen jälkeen Veranatura toimittaa varauksen tehneelle henkilölle matkaa koskevan tietopaketin. Tietopaketti lähetetään sen jälkeen, kun matka on maksettu kokonaisuudessaan, viimeistään 14 päivää ennen matkan alkua. Jos matkan alkuun on varaushetkellä 14 päivää tai vähemmän, tietopaketti pyritään lähettämään mahdollisimman pian, viimeistään 3 arkipäivän kuluessa. Kyseinen tietopaketti sisältää majoituspaikkojen nimet osoite- ja yhteystietoineen sekä tarvittavat tiedot ennen matkalle lähtöä. Tietopaketti lähetetään Suomessa asuville sekä sähköisessä muodossa sähköpostilla että paperiversiona postissa. Tietopaketti lähetetään ulkomailla asuville vain sähköisessä muodossa sähköpostilla. Ulkomailla asuva asiakas on paperiversion halutessaan velvollinen tulostamaan tietopaketin itse. Jos matkan alkuun on varaushetkellä niin vähän aikaa, että tietopaketti ei todennäköisesti ehdi asiakkaalle perille postissa, lähetämme tietopaketin vain sähköisessä muodossa. Asiakas on velvollinen ottamaan tietopaketin sähköisen tai paperisen version mukaan matkalle.

2. Varauksen tekijän vastuu

Jos yksittäinen varaus koskee useita matkustajia, on kaikkien matkustajien nimet mainittava varauslomakkeessa ja varauksen tekevän henkilön on vakuutettava, että hänellä on valtuudet tehdä varaus kyseisten matkustajien puolesta ja että muut varauslomakkeessa mainitut matkustajat noudattavat kaikkia sopimusvelvoitteita. Lasku ja tietopaketti lähetetään varauksesta vastuussa olevalle henkilölle. Kaikki mahdolliset ilmoitukset ja muutokset varauksen jälkeen tulee tehdä varauksen tehneen vastuuhenkilön kautta.

3. Peruutukset matkustajan puolelta

Jos varauksen tehnyt henkilö tai joku hänen matkalle ilmoittamistaan henkilöistä haluaa peruuttaa matkansa ennakkomaksun maksamisen ja maksukopion toimittamisen jälkeen, peritään siitä toimistokulut 35,00 euroa. Väärinkäsitysten välttämiseksi varaus tulee peruuttaa sähköpostilla. Peruutus tulee voimaan päivänä, jolloin Veranatura on vastaanottanut peruutuksen osoitteessa:

booking@veranatura.fi

ja peruutuksen tehnyt henkilö on saanut Veranaturalta vahvistuksen peruutuksesta.

Matkojemme erityisluonteen vuoksi noudatamme seuraavia peruutusehtoja:

Peruutus, joka tapahtuu viimeistään 50 päivää ennen matkan alkua, oikeuttaa koko hinnan palautukseen, pois lukien toimistokulut 35,00 €.

Peruutuksesta, joka tapahtuu vähemmän kuin 50 päivää ennen matkan alkua, peritään korvaus seuraavasti:

49 - 35 päivää ennen matkan alkua: 30 % kokonaissummasta
34 - 15 päivää ennen matkan alkua: 50 % kokonaissummasta
14 - 8 päivää ennen matkan alkua: 80 % kokonaissummasta
7 - 0 päivää ennen matkan alkua ja no - show: 100 % kokonaissummasta

Veranatura / matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaan muilta elinkeinonharjoittajilta matkaa varten ostamia palveluja tai tuotteita, kuten lentolippuja, junalippuja, vakuutuksia, ym.

Suosittelemme ottamaan riittävän kattavan, peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen. Vakuutuksen tulee aina olla voimassa ennen matkalle lähtöä ja koko matkan ajan. (katso kohta 11. vakuutukset.)

4. Varauksen muokkaus

Jokaisesta, minkälaisesta tahansa jo vahvistettuun varaukseen tehdystä muutoksesta Veranatura perii toimistokuluja 35,00 €. Osallistujamäärän muutos pienempään katsotaan olevan peruutus ja sitä koskevat yllä mainitut korvausvelvoitteet. Edellinen pätee myös tapauksessa, jossa matkustajat ovat tehneet varaukset erikseen, vaikka majoittuvatkin samassa huoneessa / huoneistossa. Asiakkaan pyytämät muutokset jo vahvistettuun varaukseen eivät ole aina mahdollisia toteuttaa, eivätkä siksi velvoita Veranaturaa / matkanjärjestäjää ko. tapauksessa toteuttamaan muutoksia.

Matkaa ei voi luovuttaa toiselle henkilölle ilman muutoskuluja. Edellyttäen, että muutokset ovat mahdollisia, matkalle lähtevän uuden henkilön tulee huolehtia, että matka ei esty matkadokumenttien puutteesta (katso kohdat 9. ja 10.).

5. Irtisanominen tai peruutus Veranaturan / matkanjärjestäjän puolelta

Jos jostain syystä varauksen vahvistuksen jälkeen matka joudutaan Veranaturan / matkanjärjestäjän taholta peruuttamaan tai sitä joudutaan muuttamaan, voi asiakas valita menettelytavan seuraavista vaihtoehdoista:

Asiakas voi

a) hyväksyä muutokset

b) vaihtaa matkapaketin toiseen Veranaturan tarjoamaan matkapakettiin, jonka arvo vastaa peruutettua pakettia tai jos sellaista ei ole saatavilla, vaihtaa matkapaketin Veranaturan ehdottamaan arvoltaan kalliimpaan pakettiin ilman lisäkorvausta, tai vaihtaa matkapaketin arvoltaan alempaan, jos sellainen on saatavilla ja saada erotuksen suuruinen hyvitys.

c) Peruuttaa matkan ja vastaanottaa koko maksetun summan toimistokuluineen palautuksena.

Saatuaan tiedon Veranaturalta menettelyvaihtoehdoista, pitää asiakkaan ilmoittaa valinnasta Veranaturalle 3 päivän kuluessa.

Veranatura / matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaan muilta elinkeinonharjoittajilta matkaa varten ostamia palveluja tai tuotteita, kuten lentolippuja, junalippuja, vakuutuksia, ym.

6. Force Majeure tapaukset

Veranatura / matkanjärjestäjä ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat kolmansien osapuolten toiminnasta tai palveluista, jotka eivät ole osa matkapakettia tai jotka ovat asiakkaan itsensä aiheuttamia, sattumanvaraisia tai ylivoimaisen tilanteen aiheuttamia. Ylivoimaiset tilanteet ovat tapauksia, joita ei voida ennalta tietää, ehkäistä tai kieltää, kuten sota, levottomuudet, kapina, terrorismi, tulipalo, luonnonmullistus, kriittinen sääolosuhde ja muut matkanjärjestäjästä johtumattomat tilanteet.

7. Valitukset

Vaikka pyrimmekin tarjoamaan laadukkaan tuotteen, luonnollisesti voi käydä niinkin, että ette ole täysin tyytyväisiä. Jos matkanne aikana ilmenee ongelmia tai jos jokin seikka vaivaa, voitte kääntyä Veranaturan / matkanjärjestäjän, paikallisen edustajan tai majoituspaikkanne puoleen, joiden puhelinnumerot ovat tietopaketissa. Ongelmien ilmetessä, ottakaa heti yhteyttä paikalliseen edustajaan tai Veranaturaan / matkanjärjestäjään (eikä vasta seuraavana päivänä tai matkan päätyttyä). Näin voimme puuttua asiaan heti ja pyrkiä korjaamaan ongelman. Tämä on tärkeää teille ja myös heille, jotka matkustavat teidän jälkeenne. On hyvin tärkeää, että otatte meihin yhteyttä matkan aikana, sillä vain sillä tavoin voimme paremmin todeta ongelman esiintymisen. Jokainen valitus käsitellään kunnioituksella ja asianomaiset pidetään ajan tasalla asian edistymisestä.

8. Veranaturan / matkanjärjestäjän vastuu

Veranatura on vastuussa siltä suoraan ostetuista palveluista. Matkan aikana omatoimisesti tehdyt retket, liikkuminen tai ateriat juomineen eivät kuulu vastuullemme, jollei niitä ole tilattu matkanjärjestäjältä tai matkanvälittäjältä. Jos matkanjohtajaa kohtaa sairastapaus tai onnettomuus, pidätämme oikeuden käyttää englanninkielistä paikallisopasta (koskee matkoja, joissa suomalainen / suomenkielinen matkaopas / matkanjohtaja).

Matkatavaroiden vahingoittuminen tai katoaminen on matkanjärjestäjän vastuulla vain hänen tarjoamansa matkatavarakuljetuspalvelun aikana. Matkanjärjestäjä on vastuussa matkatavaroiden vahingoittumisesta tai katoamisesta vain, jos se voidaan välittömästi tapahtuneen vahingon / katoamisen jälkeen todistaa hänen tai paikallisen edustajamme aiheuttamaksi. Emme ole vastuussa matkatavarakuljetukseen jätetyistä esineistä, joita ei yleensä muutenkaan kuljeteta matkalaukussa, arvoesineistä, minkäänlaisista maksuvälineistä, emmekä matkalaukun visuaalisista vahingoista, kahvojen, vetimien ja pyörien vahingoista, emmekä yli 20 kg painavien matkalaukkujen vahingoista. Veranatura / matkanjärjestäjä on korvausvelvollinen vain 200 €:n asti per henkilö matkatavaravahingoista.

Asiakkaan oman polkupyörän kuljetus Veranaturan tai paikallisen edustajamme huoltoautossa tai vastaavassa ennen matkaa, matkan jälkeen ja matkan aikana, on mahdollista vain asiakkaan omalla riskillä.

Edellä mainitut vastuun rajoitukset koskevat myös kuljetuksia kolmansien osapuolten toimesta.

Veranatura / matkanjärjestäjä ei ota vastuuta vahingoista, vammoista tai henkilökohtaisen omaisuuden katoamisesta:

a) mistään muusta syystä, kuin jos tapaus johtuu omasta tai paikallisen edustajamme toteen näytettävästä laiminlyönnistä tai syystä.

b) kun se on väistämätön ja kolmannen osapuolen syy.

c) kun se on polkupyörävarkauden seurauksesta aiheutuvaa. (Tämä kohta koskee pyöräilymatkoja).

d) eri vaikeusasteisten liikunnallisten matkapakettiemme kohdalla. Jokaisen osallistujan tulee informoida itseään ennen matkan varaamista matkaa koskevasta tarpeellisesta varustuksesta ja arvioida, onko oma terveydentila ja fyysinen kunto valitun matkapaketin vaikeusasteen tasoinen. Jokaisen matkan vaikeusaste on kerrottu, sekä reitin luonne sanoin kuvailtu kunkin matkan osalta Veranaturan internetsivustolla. Asiakaspalvelumme pyrkii asiakkaan kanssa yhteistyössä ja häneltä saatujen tietojen perusteella valitsemaan vaikeustasoltaan ja luonteeltaan hänelle / matkaseurueelle sopivan matkan. Veranatura / matkanjärjestäjä ei ole millään tavalla vastuullinen osallistujan / osallistujien riittämättömästä fyysisestä tai henkisestä kunnosta tai jos osallistujan / osallistujien varusteet ovat puutteelliset tai vialliset.

Suosittelemme lukemaan Neuvoja matkustajalle -osion internetsivustollamme.

9. Matkustajan vastuu

Osallistuminen pyöräily- ja vaellusmatkoille tapahtuu omalla vastuulla. Alle 18-vuotiaat voivat osallistua matkalle vain vastuullisen täysi-ikäisen henkilön kanssa. Matkustajan on noudatettava kohdemaan tieliikennelakia.

Matkan aikana mahdollisesti käytettävissä kulkuneuvoissa (juna, linja-auto, yhteysalus, lossi, laiva, jne.) ovat voimassa säännökset, joita ko. kuljetusyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan.

Matkustaja on itse vastuussa tarvittavien matkadokumenttien hankkimisesta (katso kohta 10. Matkadokumentit).

Matkustajan tulee tarkistaa kaikki matkaan liittyvät asiakirjat (passi/henkilökortti ja viisumi, mikäli matkalle tarvitaan viisumi) ja näiden voimassaoloajat. Passin kuvasivusta on hyvä ottaa matkalle mukaan kopio.

Matkustaja on itse vastuussa tarvittavien rokotusten hankkimisesta. Hyödyllistä tietoa matkailuterveydestä löydätte terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta: www.thl.fi sekä rokotuksista sivulta: www.rokote.fi (avautuvat uuteen ikkunaan)

Matkanjärjestäjällä, matkanjohtajalla tai paikallisella edustajalla on oikeus evätä matkustajan matkalle tai retkelle lähtö, jos matkustaja ei pysty huolehtimaan itsestään matkan aikana sairauden tai liikuntarajoitusten vuoksi, tai jos hän on alkoholin tai muun päihteen vaikutuksen alainen.

Matkustaja on velvollinen saapumaan ajoissa ohjelmassa sovittuihin tapaamisiin sekä noudattamaan mahdollisia matkanjärjestäjän, matkanjohtajan tai paikallisen edustajan tekemiä muutoksia ja uusia aikatauluja matkan aikana. Veranatura / matkanjärjestäjä ei vastaa asiakkaan laiminlyönneistä tai myöhästymisistä johtuvista kuluista tai vahingonkorvauksista.

Jos matkustaja eroaa ryhmästä matkan aikana, on siitä ilmoitettava matkanjohtajalle tai paikalliselle edustajallemme kohteessa (koskee opastettuja / ryhmämatkoja).

Jos matkustaja ei matkalla saa matkaan sisältyviä matkalippuja / vouchereita ennalta ilmoitettuun aikaan, ennalta ilmoitetusta paikasta, on hän velvollinen ilmoittamaan siitä heti paikalliselle edustajalle tai matkanjärjestäjälle.

Matkustajan tulee noudattaa paikallisia turvallisuusmääräyksiä. Matkalla jokainen matkustaja vastaa ensisijaisesti itse omasta turvallisuudestaan. Hätätapauksissa matkanjärjestäjän ja paikallisen edustajamme lisäksi oikeat tahot auttamaan ovat maan viranomaiset, Suomen tai muiden EU-maiden lähetystöt sekä konsulaatit. Suosittelemme tutustumaan Suomen ulkoministeriön matkustus-tiedotteisiin: www.formin.fi

10. Matkadokumentit

Matkustajan on varausta tehdessään annettava nimitiedot, jotka ovat siinä muodossa kuin ne ovat matkan aikana mukana olevassa passissa tai henkilökortissa. Pyydämme teitä tarkistamaan varausvahvistuksen saatuanne siinä lukevat henkilökohtaiset tietonne, sekä käymään läpi kaikki matkaan liittyvät tiedot ja ilmoittamaan meille viipymättä mahdollisista havaitsemistanne virheistä.

Matkustaja on itse vastuussa tarvittavien matkadokumenttien hankkimisesta. Henkilökortti on voimassa vain osassa Euroopan maita. Sivulta www.poliisi.fi (avautuu uuteen ikkunaan) voi tarkistaa, riittääkö henkilökortti matkustusasiakirjaksi. Muiden kuin Suomen kansalaisten on itse tarkistettava kohdemaan suurlähetystöstä tai edustustosta voimassaolevat passi- ja viisumimääräykset ja he ovat itse vastuussa määräysten noudattamisesta. Mikäli asiakkaan matkustusasiakirjoissa on puutteita, joiden vuoksi matkalle lähtö estyy tai matka keskeytyy, emme ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

11. Vakuutukset

Kehotamme matkustajiamme ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy muun muassa peruutusturvavakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Vakuutuksen tulee aina olla voimassa ennen matkalle lähtöä ja koko matkan ajan. Muistakaa ottaa matkalle mukaan matkavakuutuskortti. On hyvä jättää tiedot vakuutuksesta myös lähiomaisille.

12. Matkatavarat

Kun matkaan sisältyy matkatavarakuljetuspalvelu, on matkustaja velvollinen noudattamaan sääntöä matkalaukkujen maksimimäärästä ja -painosta. Matkalaukkujen mahdollinen maksimimäärä ja –paino on ilmoitettu kunkin matkan ”Hintaan sisältyy” –kohdassa. Jos Matkanjärjestäjä ei vastaa säännön noudattamatta jättämisestä aiheutuvista kuluista tai vahingonkorvauksista.

13. Painovirheet

Veranatura / matkanjärjestäjä ei vastaa mainonnassa tapahtuvista mahdollisista painovirheistä.Veranatura
Kumpulantie 3 A 2
21230 Lemu

www.veranatura.fi

info@veranatura.fi

Asiakaspalvelu arkisin 10 – 17 puh. 0500 259 000